NGinfra op World Port Hackathon 2017

Prijs op World Port Hackaton voor NGinfra case
Tijdens de World Port Hackaton in Rotterdam sleepte team N2 een prijs in de wacht van € 15.000,- voor de uitwerking van de door NGinfra ingebrachte case 'A15 corridor'. De case richtte zich op het creëren van interactie tussen de vershillende netwerken op en rond de A15-corridor. De case bevatte drie uitdagingen. De eerste was de verwevenheid van de infrastructuren op en rond de A15 inzichtelijk te maken met een ruimtelijk informatiemodel; de tweede uitdaging richtte zich op het helder maken van onderlinge afhankelijkheden tussen de infrastructuren om uiteindelijk het cascade-effect van verstoringen te laten zien. Twee teams gingen aan de slag met de A15 case en één daarvan viel in de prijzen.  

De hackaton vond plaats in het eerste weekend van september en begon met een aantal presentaties en discussies over innovatieve onderwerpen op het snijvlak van techniek en haven. De World Port Hackathon werd voor het vijfde jaar georganiseerd. NGInfrastructure is sinds dit jaar cornerstonepartner van de World Port Hackaton.

Veilig innoveren en data
De A15 case voor de World Port Hackaton werd ingebracht door het themacenter Data & Security. Dit themacenter richt zich primair op de veilige ondersteuning van infrabeheer op basis van gegevens en informatie. Gezocht wordt naar innovatieve wegen om gegevens gezamenlijk, in te zetten voor het oplossen van problemen. De hackers hebben hier een innovatieve bijdrage aan geleverd.

NGinfra op World Port Hackathon 2017