Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Stichting Next Generation Infrastructures Stichting Next Generation Infrastructures verwerkt persoonsgegevens van haar relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Stichting Next Generation Infrastructures verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk en in lijn met de doelstelling van de Stichting: - het verspreiden en delen van informatie en kennis (uitgeven van tijdschriften, nieuwsbrieven e.d.); - communicatie over events en andere activiteiten van de Stichting; - inschrijvingsgegevens voor event of activiteit waar geïnteresseerde zich voor heeft aangemeld; - zakelijke correspondentie gerelateerd aan een specifieke opdracht die is afgestemd met de opdrachtnemer. Gegevens die worden verwerkt en zijn tenminste NAW, e-mail adres, telefoon, (eventueel) functie en, zo nodig, zakelijke gegevens zoals banknummer. Gegevens kunnen worden gedeeld met zakelijke relaties van Stichting Next Generation Infrastructures en uitsluitend voor stichtingsdoeleinden. Stichting Next Generation Infrastructures kan tot haar beschikking staande persoonsgegevens verder gebruiken door, per post of via e-mail, berichten te sturen of personen te contacteren om hen te informeren over activiteiten en producten van de Stichting. Personen kunnen zich altijd uitschrijven (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven geen contact te willen onderhouden.

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Stichting Next Generation Infrastructures gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de gegevens te wissen of naar inzicht van Stichting Next Generation Infrastructures uit het bestand te verwijderen. Om te kunnen controleren of een persoon op een eerder moment niet reeds een verzoek tot verwijdering heeft ingediend wordt, bij verwijdering op verzoek, zijn email-adres in een apart bestand bewaard. Bij voorkomende gelegenheden wordt daarmee gecontroleerd of betrokkene niet onbedoeld in een verwerking wordt meegenomen. Dat bestand wordt uitsluitend geraadpleegd voor dat doel.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Medewerkers van Stichting Next Generation Infrastructures dragen optimale zorg voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever, opdrachtnemer of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd. Stichting Next Generation Infrastructures maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligings- maatregelen om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslek (inbreuk). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen. Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

RECHT OP INZAGE

Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken.

RECHT OP AANPASSING OF VERWIJDERING

Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal Stichting Next Generation Infrastructures deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Stichting Next Generation Infrastructures uit alle bestanden worden gedaan. Binnen vijf werkdagen zal aan het verzoek worden voldaan en de betrokkene worden daarvan op de hoogte gesteld.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR, BEPERKING EN OVERDRACHT

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door onsopgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Als u denkt dat wij uw gegevens onjuist behandelen of onterecht in ons bezit hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag en zullen we er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te rectificeren. Mocht u niet tevreden zijn met de gang van zaken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, +31 (0) 70 - 88 88 500.

WIJZIGINGSCLAUSULE

Stichting Next Generation Infrastructures behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG. Op http://www.nginfra.nl/ is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende Privacy Statement te raadplegen.

CONTACTGEGEVENS

Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact worden opgenomen met Jan-Willem Weststrate, via janwillem.weststrate@nginfra.nl of via +31 (0) 15 – 30 30 900.