Over ons

NGinfra staat voor Next Generation Infrastructures en is de naam van het kennisplatform waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd om de infrastructuur van Nederland adequaat te laten inspelen op drie belangrijke trends: urbanisatie, digitalisering en energietransitie. Wij bouwen samen aan ‘responsive connections'. We bouwen voort op de inzichten van het grote internationale onderzoeksprogramma dat van 2004-2014 heeft gelopen onder dezelfde naam.

 

NGinfra animatie from Flicks Producties on Vimeo.

Waarom?

Veel van onze infrastructuur is al een halve eeuw of langer geleden aangelegd en wordt door onze open economie en mainports intensief gebruikt. Onze infranetwerken maken het functioneren van de Nederlandse samenleving mogelijk en ze spelen een cruciale rol in de (inter)continentale infrastructuurnetwerken. Door infrastructuur zijn we bereikbaar, hebben we een gezonde economie en een hoge kwaliteit van leven.
 

Als beheerders en eigenaren van die infrastructuur zijn wij ervoor verantwoordelijk dat deze infrastructuur nu en in de toekomst goed functioneert. We staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat die kan inspelen op continue veranderingen en grote trends? Hoe kunnen we bestaande netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust dat we deze uitdagingen alleen samen kunnen oppakken door onze wederzijdse afhankelijkheid en de toenemende complexiteit.

 

323652_0.jpgHoe we dat doen

Om ’responsive’ te zijn en de ambities van de steeds veranderende samenleving te kunnen blijven faciliteren, willen we als NGinfra continu strategisch beheren, onderhouden, vervangen, uitbreiden en innoveren. Dat doen we door als infrabeheerders onze kennis en kunde met elkaar te delen en verder te ontwikkelen. We zoeken de dialoog met de samenleving op en verrijken deze met visie en meer wetenschappelijke onderbouwing. Hierbij staan wij open voor initiatieven van gebruikers, bedrijfsleven en bewoners. Door middel van dialoog en het initiëren van het strategische debat over governance van infrastructuren stimuleert NGinfra de interactie tussen de verschillende infrastructuren. De dialoog helpt ons als totaal systeem van infrastructuren beter te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van de eindgebruikers van de infrastructuur. Onze samenwerking, kennisdeling en onderzoeken dragen tevens bij aan het verlagen van de maatschappelijke kosten voor dit gebied.

 

Activiteiten

Themacenters: Inhoudelijk middelpunt van NGinfra vormen de themacenters. In de themacenters van NGinfra wisselen deskundigen van de partnerorganisaties kennis uit over actuele thema’s en issues die spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Rondom deze thema’s pakken ze uitdagingen en projecten gezamenlijk op. Lees meer..

Onderzoek: Door onderlinge kennisuitwisseling en nieuwe kennisontwikkeling (o.a. in samenwerking met (inter)nationale kennisinstellingen en NWO) versterkt NGinfra de kennisbasis in Nederland op het gebied van infrastructuursystemen. We onderzoeken de responsiviteit van de Nederlandse infrastructuur, definiëren toekomstige kansen en bedreigingen, en bouwen op basis daarvan tijdig scenario’s voor beheer, onderhoud, uitbreiding en vernieuwing van onze systemen. Verrijkt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten initieert NGinfra de dialoog met stakeholders in de samenleving over relevante thema’s. Lees meer..

27253083362_d4215ee8ed_o_0.jpgJaarlijks congres: Tijdens het jaarlijkse congres NGinfraTrends komen infraprofessionals bijeen om te netwerken, van elkaar te leren en te bouwen aan oplossingen voor responsive connections. Lees meer..

NGinfraMagazine: NGinfraMagazine is het enige vakblad van NGinfra en tevens het enige op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie geeft over verschillende infrastructurele netwerken in Nederland. Het blad gaat over netwerkgebonden infrastructuur en kent een cross-sectorale insteek; het schrijft over weg-, water- en railinfrastructuur en netwerken voor elektriciteit, gas, spraak- en datacommunicatie en over de groeiende verwevenheid van de verschillende netwerken.  Lees meer..

 

Organisatie

Stichtingsbestuur: Het Stichtingsbestuur, waarin de zes initiatiefnemers van NGinfra zitting hebben genomen, bepaalt de agenda en de daaruit voortvloeiende plannen en besluiten.

 

ronald_paul_rond.png

daan_schut_rond.png

john_voppen.png

Ronald Paul (Voorzitter Stichtingsbestuur COO Havenbedrijf Rotterdam) Daan Schut (Chief Transition Officer Alliander) John Voppen (CEO ProRail)

birgit_otto.png

cees_brandsen_rond_0.png

marike.png

Birgit Otto (COO Schiphol Group) Cees Brandsen (Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat) Marike Bonhof (Directie Vitens)

Programmaraad: Het Stichtingsbestuur wordt ondersteund en geadviseerd door een actieve Programmaraad waarin alle initiatiefnemers zijn vertegenwoordigd. 

 • Bas van der Kallen, (Programmanager Cost Saving, Alliander)
 • Monique Domsdorf (Directeur Assetmanagement, Havenbedrijf Rotterdam)
 • Giel Jurgens (Asset owner Havenbedrijf Rotterdam)
 • Karel van Gils (Directeur Innovatie en Technische Vernieuwing, ProRail)
 • Michelle Spaas (Programmamanager Innovatie, ProRail)
 • Herma de Wilde (Directeur Netwerkkwaliteit en Kaders, Rijkswaterstaat)
 • Jenne van der Velde (Strategisch topadviseur, Rijkswaterstaat)
 • Mirjam de Boer (Directeur Asset Management, Schiphol Group)
 • Dirk-Jan Rebel (Senior manager Safety and Compliance ASM, Schiphol Group)
 • Rian Kloosterman (Pogrammamanager strategisch assetmanagement, Vitens)
 • Jan Gooijer (Innovation manager Vitens)

Programmabureau: Het Programmabureau geeft uitvoering aan de plannen en besluiten van het Stichtingsbestuur. De maatschappelijke relevantie wordt geborgd door de algemeen directeur. De wetenschappelijke directie is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksprogramma. De algemeen directeur wordt voor de brede algemene taken ondersteund door een klein en dynamisch bureau, bestaande uit:

 • Aernout van der Bend (algemeen directeur)
 • Wijnand Veeneman en Margot Weijnen (wetenschappelijke directie)
 • Jan-Willem Weststrate (programma- en procesmanager)
 • René de Kwaadsteniet (programma- en procesmanager)
 • Marian van den Akker (communicatie- en procesadviseur)
 • Bob Leutscher (secretaris themacenters)
 • Tom Groeneweg (secretaris themacenters)
 • Bas Knaapen (communcatieadviseur)
 • Felicita Viglietti (financiële administratie)
 • Marcel Bayer en Ronald Bruins (communicatie advies en vakredactie Elba-REC)
 • Irma Wigmans (secretariaat)

 

Ontstaan

Het huidige NGinfra bouwt voort op het Bsik-kennisprogramma (Besluit subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur) Next Generation Infrastructures, dat onderzoek naar infrastructuursystemen internationaal op de kaart heeft gezet. Uit tientallen onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland zijn nieuwe kennis en inzichten voortgekomen die hun weg hebben gevonden naar de infrastructuurbeheerders en -beleidsmakers.